Vanskelige fødsler
i
Røgen og Sporup Sogne
i
1805-1812I forbindelse med sporing af Kirsten Marie Michelsdatters dåb, som jeg ikke fandt, stødte jeg på nogle optegnelser om dødfødsler i kirkebogen for Røgen og Sporup Sogne. Det var til tider nogle barske beskrivelser, så jeg kastede mig over dem og lavede de afskrifter som findes her under.

Kommentarer og/eller rettelser til John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk
Med rettelser fra og tak til Elin Madsen.


Den 7d Septbr: er Huusmand i Røgen Mourids Christensens og Inger Jensdatters dødfødte Søn født.

I Anledning heraf tilskrev Jordmoderen Madme Tykiær fra Hammel mig saaleedes: Sidst afvigte 7de Septbr: blev Mourids Christensens Kone Inger Jensdatter i Røgen forløst med en dødfød Søn. Barnet var fuldbaaren. Det var Moderens første Barn. Fødselen var besværlig og Fosteret maatte vendes. Fejlen var hos Fosteret i dets fejlagtige Leje da Hovedet laae i den venstre og Fødderne i den højre Side. Jeg blev hentet 6 Timer for sildig, da Bristningen allereede var skeet før jeg kom og Navlestrengen med den eene Haand født. Jeg brugte varm Bad , og lugtende pirrende Midler, for at bringe Fosteret til Live, men forgiæves, hvortil Aarsagen formeenes at være denne: At Navlestrængen, som havde været født havde været kold. Efterbyrden blev strax tagen, hvorefter jeg paa sædvanlig Maade underbandt Konen og fik hende i Sengen, hvorefter hun sagde: At hun befandt sig vel. Jeg kunde ikke blive længere hos hende, da 1 Vogn ½ Time havde holdt efter mig fra Svingelgaarden i Farre, hvor Konen var i Barnenød. Videre ved jeg ej ved denne Fødsel at anmælde.

Hammel 10 Septbr: 1805 Susanne Tykiær examineret Giordemoder boende i Hammel

Imod foranstaaende vidste Moderen Inger Jensdatter intet at erindre. Inger Jensdatter med med paaholden Pen.

Som overværende ved Fødselen
Anne Jensdatter     Mette Jørgensdatter


Begravelsen af barnet: d: 17 Septbr: er Mourids Christensens dødfødte Søn begravet.

Se originalteksten fra kirkebogen.

Den 7 April blev Smeden i Røgen Mourids Christensens og Inger Jensdatters dødfødte Datter fød. - I Anledning heraf har Giordemoderen Madame Tykiær fra Hammel under Dato af 12 April indberettet at Fosteret som var en Pige, var fuldbaaren, men kom død til Verden. Fødselen var meget haard og vandskelig og Fosteret maatte vendes. Adskillige oplivende Midler blev anvendt for om mulig at bringe Fosteret til Live, men  alt var forgiæves. Konen har tilforn fød 2 dødfødte Børn. Fosterets Forældre for hvem denne Indberetning blev oplæst bevidnede at denne var sandfærdig og vidste ikke at Giordemoderen havde forsømt noget af hvad hun burde iagttage.

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 9 Julÿ blev Husmand i Farre Michel Nielsens Hustrue Anne Jensdatter forløst med en dødfød Søn. I Anledning heraf har den ved Fødselen nærværende examinerede Jordemoder Madme Tykiær fra Hammel d: 15 julÿ skriftligt berettet: At Moderen som var i sidste Maaned vel maaske kunde have fød sit Foster levende dersom hun betids var hentet til hende. Giordemoderen formeener: At hun 24 Timer for sildig blev hentet til den Fødende. Den eene Arm var, efter hendes Beretning, da hun kom, født til Axlen, og allereede i forraadnelse. Fosteret var virkelig død. I henseende til Forløsningen da maatte Fosteret vendes og tages med Magt, hvorved Forløsningen blev meget haard. Moderen har ikke før fød noget dødfød Barn. Imod Beretningen havde Moderen kuns dette at vidne: At hun ej kunde bedømme at Giordemoderen for sildig var hentet til hende. Forresten vidste hun intet hun intet af Giordemoderen at være forsømt.

Se originalteksten fra kirkebogen.

1806
Den 15 Martÿ er Gaardmand i Farre Peder Christensens og Maren Pedersdatters dødfødte Datter fød.          I Anledning heraf har den ved Fødselen nærværende uexaminerede Giordemoder Kirsten Pedersdatter af Ellerup mundtlig forklaret. At fosteret var fuldbaaren, men kom død til Verden og efter Formodning havde været død nogle Timer førend Barsel:Konen endnu følte nogen Fødsels-Vee. Ved Moderen eller Fosteret vidste hun ikke nogen fejl. Endskiønt Fosteret kom død til Verden blev dog af Giordemoderen adskillige Midler forsøgt for at bringe det til live, men forgiæves. Fødselen var i øvrigt udenVandskelighed. Kone har tilforn fød 2 dødfødte Børn. Efter Fødselen blev Konen underbundet og behandlet paa sædvanlig Maade og befinder sig i Dag d 16 Martÿ vel.     Imod denne Giordemoderens Beretning som blev oplæst for Moderen havde hun intet erindre. Ved Fødselen var overværende Søren Pedersens Hustrue Samt Manden og Tienestepigen.

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 18de December er Tienestekarl i Lyngbye Søren Povelsens og Anne Nielsdatters dødfødte Datter fød. I Anledning heraf har Giordemoderen Madme Tykiær fra Hammel berettet mig saaleedes: Torsdagen d: 18 December blev jeg hentet til Søren Povelsens Hustrue Anne Nielsdatter i Lyngbye som var i Barnenød. Konen havde været i 24 Timer i Barnenød før jeg blev hentet om Aftenen kl 11 fornævnte Dag i hvilken Tid den uexaminerede Giordemoder Kirsten Høÿmand havde betient Konen. Ved min Ankomst var Barnets højre Arm fød, hvilket den længe havde været da den var sort blaae og Huden til Deels af samme saa det tydelig kunde skiønnes, at baade Barnet og Konen var ved en ufornuftig Omgangsmaade skammelig mishandlede, hvilket jeg og sagde til Giordemoderen og de tilstædeværende Koner. Saasnart jeg var ankommen, vendte jeg Barnet, drog det ud ved Føderne og forløste Konen strax. Fosteret der var et Pigebarn var død, og havde været død allereede en halv Dag og begyndt at inflammeres, saa ingen oplivende Midler blev anvendt, som aldeles unyttige. Der skiønnes ikke at have været nogen Fejl ved Moderen eller Fosteret der kunde have hindret en lykkelig Forløsning dersom Giordemoderen havde forstaaet i den rette Tid eller ved hendes Ankomst at vende Fosteret. Det viides ikke at Konen har tilforn født noget dødfødt Barn. Konen var yderligst afkræftet og svag. Ja - jeg næppe tror hun lever. jeg underbandt hende og fik hende i Sængen men kunde for anden Forretninger ej bie længere hos hende. Saaledes at være passeret bevidner.
Hammel d. 24 Decbr 1806
                          Susanne Tykiær
                       examineret Giordemoder

Efterat ovenstaaende  var oplæst af Præsten for Enkemanden Søren Povelsen og for 2de af de Lyngbye Koner, nemlig Ellen Andersdatter og Ingeborg Christensdatter, som havde været nærværende ved den nu døde Barselskonens Forløsning, berettede de eenstemming: At Konen kun havde været i Barnsnød fra omtrent kl 5 om Eftermiddagen til noget over kl 11 om Aftenen. At Barnets eene Arm havde rigtig været fød omtrent en Time forend Madme Tykiærs Ankomst, men i øvrigt kunde de som selv havde faaet mange Børn ikke skiønne paa at Barselskonen eller hendes Foster var mishandlet af Giordemoderen Kirsten Høÿmands. De erklærede og: At Kirsten Høÿmand strax da hun mærkede nogen Vanskelighed ved Fødselen forlangte Madme. Tykiær hentet, men at Barselkonen var derimod indtil hun endelig ved gientagne Forestillinger lod sig bekvemme til at lade hende komme. Konen døde Dagen efter Forløsningen, har tilforn født et dødfødt Barn.
Bekræftet ved deres Underskrivt

    S P S                            Engeborre C D                 E A D
Søren Povelsen          Ingeborg Christensdatter     Ellen Andersdatter

Dette saaleedes at være passeret bevidner
Røgen Præstegd              C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 9de Januar blev Gaardmand i Farre Peder Christensens og Maren Pedersdatters dødfødte Søn fød.  I Anledning heraf har den hos Konen værende uexaminerede Giordemoder Kirsten Pedersdatter af Ellerup mundtlig forklaret: At Fosteret ikke var fuldbaaren, omtrent i Begyndelsen af den 9de Maaned. Aarsagen til den for tidlige Nedkomst vidstes ikke. Fødselen var vanskelig og Fosteret maatte vendes, men intet Livs Tegn fandtes, dog anvendes adskillige pirrende Midler, for, om mulig, at bringe Fosteret til live, men forgiæves. I øvrigt vidstes ingen Fejl ved Moderen
eller Fosteret. Efter Fødselen blev Moderen underbunden og behandlet paa sædvanlig Maade og befinder sig i Dag vel. Konen har tilforn fød 3 dødfødte Børn. Ved Fødselen var nærværende Thomas Møllers Hstr., Rasmus Møgelbyes Hstr og Christen Thomessens Hustru alle af Farre, Sporup Sogn.
Røgen Præstegd d 9 Januar 1807   Kirsten Pedersdatter
                                                       med paaholden Pen

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 22 Februar er Gyde Rasmusdatters af Farre uægte dødfødte Datter fød. Til Barnefader udlagt Anders Johansen i Mausing. Efter Giordemoderens Madame Tykiærs indsendte Forklaring, var Barnet fuldbaaren, en Pige. Fødselen var naturlig men meget besværlig. Der var intet Livstegn hos Fosteret ved Fødselen og intet Liv ved Fosterets Bevægelse mærket af Moderen den sidste Dag. Adskillige Midler blev forgiæves
anvendt af Giordemoderen for at bringe Fosteret til Live, det blev badet i varm Vand og Brændeviin. Mund og Hals blev renset med en Svamp og med den flade Haand gneden forskellige Steder. Barnets Lunge blev sagtelig ved det dertil nødvendige Beenrør fyldt med Luft, det blev sadt en Klyster af Kanelbark-Vand etc.
Efter at denne Efterretning var oplæst for Moderen bevidnede hun at det anførte var sandfærdig. Ligesom hun ej vidste af Giordemoderen havde forsømt noget. Dette bekræftede hun med sin Underskrivt. Gyde Rasmusdatter
       Farre d 3 Martÿ 1807                                                med paaholden Pen
Ved Fødselen var overværende
Mette Lyngholm   og  Jens Pedersens Hstr. af Farre
           Dat ut Supra             C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 25 Julÿ blev Gaardmand i Farre Niels Bertelsens og Marie Sørensdatters dødfødte Søn født. I Anledning heraf har den ved Fødselen overværende uexaminerede Giordemoder Anne - - -  -- berettet: At Fosteret ikke var fuldbaaren men i Begyndelsen af den 9de Maaned. Aarsagen til den for tidlige Nedkomst formodes af have været en Konen hastig paakommende Brækning. Fødselen selv var naturlig og uden mindste Vanskelighed og meget hurigt efterat Veerne vare begyndte. Hos Fosteret var intet Livs Tegn og Moderen havde intet Tegn til Liv mærket sidste Dag. Desuagtet blev Fosteret badet i Vand og Brændeviin
Munden renset, luft indblæst i Lungen og andre oplivende Midler anvendt, men Alt forgiæves. I øvrigt vidstes ingen Fejl ved Moderen eller Fosteret. Efter Fødselen blev Moderen underbundet paa sædvanlig Maade og befinder sig vel. Konen har ikke tilforn født noget dødfød Barn. Ved Fødselen vare overværende Niels Aagaards Kone af Farre og Rasmus Michelsens Kone i Heedehuusene. 
Røgen Præstegd. d: 26 Julÿ 1807

             Anne
         med paaholden Pen

Efter at dette af mig var oplæst for begge Forældrene bevidnede de, at de intet havde paa Giordemoderen i
nogen Maade at klage.
Dat. Farre d: 26 Julÿ 1807 C. Cramer.

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 24 April blev Gaardmand i Lyngbye Niels Jensens og Karen Poulsdatters dødfødte Søn fød.  I Anledning heraf har den ved Fødselen overværende examinerede Giordemoder fra Sjelle Zippora Roesen strax indberettet: At Fosteret som var en Dreng var fuldbaaren, at Fødselen var haard og langsom, men kom dog ved Naturens Hielp, at Fosteret kun havde Liv en Time, at det blev badet i varm Vand, blev børstet under Føderne og holdt et overskaaren Rødløg for Næsen, men alt var forgiæves thi denne grønne Ureenlighed flød bestandig af Næse og Mund. Dødfødte Børn havde Konen ej før faaet thi dette var det førstefødte.

Efterat at denne Anmældelse var oplæst for Niels Jensen og Karen Poulsdatter forsikkrede de begge at den var sandfærdig og at de ikke havde noget at klage paa Giordemoderen, og vidste ikke at noget af hende var forsømt, hvilket de med deres Hænders Underskrivt paa Original- A(n)meldelsen bekræftede.     Dette saaleedes at være passeret bevidner. Røgen Præstegd.
d: 8d May 1808        C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 4 Decbr er Gyde Rasmusdatters uægte dødfødte Barn født. Til Barnefader blev udlagt Anders Johansen  af Mausing. Efter Giordemoderens Madam Tykiærs indsendte skrivlige Beretning af 29de Decbr. var Barnet fuldbaaren, en Pige. Fødselen var naturlig og let og uden Vanskelighed, men Fosteret havde intet Liv. Ingen oplivningsmidler var brugte da Fosteret længe havde været død og var i Forraadnelse. Moderen har før faaet 1 dødfødt Barn.

Efter at denne Indberetning var oplæst for Barselsquinden bevidnede hun at den var sandfærdig, og at hun slet intet havde paa Giordemoderen at klage - id qvod testor

Røgen d 30 Decbr 1808        C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.Den 20 August blev Indsidder Niels Sørensen i Farre og Hustru Else Sørensdatters dødfødte Søn fød. Den ved Fødselen brugte uexamnerede Giordemoder Kirsten Knudsdatter af Thoustrup har mundtlig forklaret:
At Barnet var fuldbaaren og en Dreng. Fødselen var meget besværlig, dog blev Fosteret fød uden Instrumenter ved Naturens egen Hielp. Ingen Liv var i Barnet de det fødtes, og da det efter Formodning allerede ½ Dag død førend det fødtes hvorfor ingen Midler anvendtes for at bringe det til Live. Moderen har ikke tilforn født noget dødfødt Barn. Imod denne Giordemoders forklaring, som oer plæst for Moderen havde hun intet at indvende ej heller noget paa Giordemoderen at klage.
Ved Fødselen var nærværende Jens Pedersens og Christen Jensens Kone af Fare  -  Dette at være saa passeret bevidnes
                                   C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 12 Januarÿ blev Gaardmand i Farre Peder Christensens og Maren Pedersdatters dødfødte Datter fød. -- Den ved Fødselen brugte uexaminerede Giordemoder Kirsten Pedersdatter af Ellerup har herom mundtlig berettet. At Barnet var fuldbaaren, en Pige. At Fødselen var meget besværlig, men blev fuldbragt ved Naturens egen Hielp. I Barnet var ingen Liv, da det fødtes. Ikke destomindre bleve dog adskillige oplivende Midler anvendte, saasom Baden med Brændevin, Luftens Indblæsning m.m. men alt forgiæves, da desuden intet Liv er mærket hos Fosteret i 24 Timer. Imod denne Giordemoderens Forklaring som af mig er oplæst for Forældrene var intet af dem giort Indvending, de vidste ej heller noget af Giordemoderen at være forsømt. Moderen har tilforn født 4 dødfødte Børn. Dette at være saaleedes passeret bevidner
                                      C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.


Den 28 April blev Gaardmand i Farre Peder Sørensens og Anne Nielsdatters dødfødte 2 Pigebørn fødte.    I den Anledning har den ved Fødselen brugte uexaminierede Giordemoder Anne Nielsdatter af Farre berettet mundtlig: At Børnene ere fødte i den 7de Maaned af Svangerskabet, vare begge Pigebørn. Ingen Aarsag vidstes til Konens for tidlig Nedkomst. Fødselen var let og naturlig meget pludselig og ganske uformodentlig. I dette ene Barn var noget Liv som varede omtrent en Time. For at holde Liv og bringe Liv i dem anvendtes adskillige Midler ex. gr. lunket Bad, Gnidning m.m. men alt forgiæves.   Moderen har ikke tilforn født noget dødfødt Barn. Mod denne Forklaring, som blev oplæst for Forældrene havde disse ikke noget at erindre ej heller vidste de Giordemoderen havde forsømt noget. Dette at være saaleedes passeret bevidner  
                                                                           C Cramer

Se originalteksten fra kirkebogen.