Den 24 April blev Gaardmand i Lyngbye Niels
Jensens og Karen Poulsdatters dødfødte
Søn fød.  I Anledning heraf har den
ved Fødselen overværende examinerede Gior-
demoder fra Sjelle Zippora Roesen strax
indberettet: At Fosteret som var en Dreng
var fuldbaaren, at Fødselen var haard og
langsom, men kom dog ved Naturens
Hielp, at Fosteret kun havde Liv en Time,
at det blev badet i varm Vand, blev børstet
under Føderne og holdt et overskaaren Rød-
løg for Næsen, men alt var forgiæves
thi denne grønne Ureenlighed flød
bestandig af Næse og Mund. Dødfødte Børn havde
Konen ej før faaet thi dette var det førstefødte.

Efterat at denne Anmældelse var oplæst for
Niels Jensen og Karen Poulsdatter for-
sikkrede de begge at den var sandfærdig og
at de ikke havde noget at klage paa Giorde-
moderen, og vidste ikke at noget af hende
var forsømt, hvilket de med deres Hæn-
ders Underskrivt paa Original- A(n)meldel-
sen bekræftede.     Dette saaleedes at
være passeret bevidner. Røgen Præstegd.
d: 8d May 1808        C CramerJordmoder Zippora dør selv i barselsseng i 1809 (opslag 66 i KB1789-1813 for Sjelle):

d: 23 Sept: født og samme Dag indøbt Huusmand Søren Roesens og Hustr. Zippora Johansdatters Barn, kaldet Christine Sophie.


d: 12te October døde og d: 20 næste efter blev begravet Huusmand Søren Roesens Hustru Zippora Johansdatter Roesen udi hendes Alders 32½ Aar; hendes Død bliver meget begrædt af disse Menigheder, da den Sal. Afdøde som Fødselshielperske eller Jordemoder har efterladt sig et berømmeligt Vidnesbyrd.

Ved eksaminationen i 1804 på jordemoderskolen i København udmærkede Zippora sig sammen med en anden af eksaminanderne.

Fra eksaminationsprotokollen i 1804:

"d. 26de April 1804
indstiller sig til Examen

1. Konen Bodil Marie Andersdatter af Seiet Bye, Boller Gods af Grevskabet Friisenborg.
2. Enken Dorthe Cathrine Warsach fød Grandjean, fra Søebyegaard i Siælland
3. Dorothea Hiorth, Kontrolleur Hiorths Kone, fra Rønne paa Bornholm
4. Zippora JohansDtr, Skræder Søren Roesens Kone i Haurum, Friisenborg Grevskab.
5. Kirsten TomesDtr. Leth, Degnens Jens Munkeboe Linds Kone i Ladding Sogn og Bye, Friisenborg Grevskab.
6. Birthe Marie SamuelsDtr, Snedker Michel Lambes Kone fra Byen Mohs i Norge.

Hvilke alle befandtes duelige til at forestaa et Giordemoder Embede
især udmærkedes No 3 og 4.

??????? Winsløw Saxtorph Scheel."Fra Brejl: http://www.brejl.dk/framlev.htm:

73 Zippora Regnersdatter i Sjelle. 10.11.1809, fol.154B, 161B.
E: Søren Roersen Skrædder.
B: Christiane 9, Christine Sofie 6, Christen 3, Laurids Nikolaj 2.
FM: Rasmus Sørensen i Herskind, Jens Jensen, skovfoged i Havrum.

Fra Niels Sørensen og Britta Helseby's hjemmeside.
G 341-380 23/29
756, 20 februar 1784, Hammel
Karen Dahlhoff, død
Johan Regner, sadelmager og værtshusmand, enkemand
Augustau Wintherfeldt Regner, 8 år
Sara Birgithe Regner, 14 år
Zipora Regner, 7 år