Den 25 Julÿ blev Gaardmand i Farre Niels Ber-
telsens og Marie Sørensdatters dødfødte
Søn født. I Anledning heraf har den
ved Fødselen overværende uexaminerede
Giordemoder Anne - - -  -- berettet:
At Fosteret ikke var fuldbaaren men i
Begyndelsen af den 9de Maaned. Aarsagen
til den for tidlige Nedkomst formodes af have
været en Konen hastig paakommende Brækning.
Fødselen selv var naturlig og uden mindste
Vanskelighed og meget hurtigt efterat Veer-
ne vare begyndte. Hos Fosteret var intet
Livs Tegn og Moderen havde intet Tegn til
Liv mærket sidste Dag. Desuagtet blev
Fosteret badet i Vand og Brændeviin
Munden renset, luft indblæst i Lungen
og andre oplivende Midler anvendt, men
Alt forgiæves. I øvrigt vidstes ingen
Fejl ved Moderen eller Fosteret. Ef-
ter Fødselen blev Moderen underbun-
det paa sædvanlig Maade og befinder sig
vel. Konen har ikke tilforn født
noget dødfød Barn. Ved Fødselen vare
overværende Niels Aagaards Kone af Farre
og Rasmus Michelsens Kone i Heede-
huusene.  Røgen Præstegd. d: 26 Julÿ 1807

             Anne
         med paaholden Pen

Efter at dette af mig var oplæst for begge Forældrene
bevidnede de, at de intet havde paa Giordemoderen i
nogen Maade at klage.
Dat. Farre d: 26 Julÿ 1807 C. Cramer.