Den 9de Januar blev Gaardmand i Farre Peder
Christensen og Maren Pedersdatters død-
fødte Søn fød.  I Anledning her den
hos Konen værende uexaminerede Giorde-
moder Kirsten Pedersdatter af Ellerup mundt-
lig forklaret: At Fosteret ikke var fuld-
baaren, omtrent i Begyndelsen af den 9de
Maaned. Aarsagen til den for tidlige Ned-
komst vidstes ikke. Fødselen var van-
skelig og Fosteret maatte vendes, men intet
Livs Tegn fandtes, dog anvendes adskillige
pirrende Midler, for, om mulig, at bringe
Fosteret til live, men forgiæves. I
øvrigt vidstes ingen Fejl ved Moderen
eller Fosteret. Efter Fødselen blev
Moderen underbunden og behandlet
paa sædvanlig Maade og befinder sig i Dag
vel. Konen har tilforn fød 3 dødfødte Børn.
Ved Fødselen var nærværende Thomas Møllers
Hstr., Rasmus Møgelbyes Hstr og Christen
Thomessens Hustru alle af Farre, Sporup Sogn.

Røgen Præstegd d 9 Januar 1807   Kirsten Pedersdatter
                                                       med paaholden Pen