Den 18de December er Tienestekarl i Lyngbye
Søren Povelsens og Anne Nielsdatters død-
fødte Datter fød.
I Anledning heraf har
Giordemoderen Madme Tykiær fra Hammel berettet
mig saaledes:
Torsdagen d: 18 December blev jeg hentet til
Søren Povelsens Hustrue Anne Nielsdatter i Lyngbye
som var i Barnenød. Konen havde været i
24 Timer i Barnenød før jeg blev hentet
om Aftenen kl 11 fornævnte Dag i hvilken Tid
den uexaminerede Giordemoder Kirsten
Høÿmand havde betient Konen. Ved min An-
komst var Barnets højre Arm fød, hvilket
den længe havde været da den var sort
blaae og Huden til Deels af samme
saa det tydelig kunde skønnes, at baade
Barnet og Konen var ved en ufornuftig Omgangs-
maade skammelig mishandlede, hvilket jeg og sagde til Giorde-
moderen og de tilstædeværende Koner. Saasnart jeg var
ankommen, vendte jeg Barnet, drog det ud ved Føder-
ne og forløste Konen strax. Fosteret der var
et Pigebarn var død, og havde været død alle-
reede en halv Dag og begyndt at inflammeres, saa
ingen oplivende Midler blev anvendt, som al-
deles unyttige. Der skiønnes ikke at have
været nogen Fejl ved Moderen eller Fosteret
der kunde have hindret en lykkelig Forløsning
dersom Giordemoderen havde forstaaet i den rette
Tid eller ved hendes Ankomst at vende Fosteret.
Det viides ikke at Konen har tilforn født
noget dødfødt Barn. Konen var yderligst
afkræftet og svag. Ja - jeg næppe tror hun lever.
jeg underbandt hende og fik hende i Sængen
men kunde for anden Forretninger ej bie
længere hos hende. Saaleedes at være passeret
bevidner.  Hammel d. 24 Decbr 1806
                          Susanne Tykiær
                       examineret Giordemoder

Efterat ovenstaaende  var oplæst af Præsten for
Enkemanden Søren Povelsen og for 2de af de Lyng-
bye Koner, nemlig Ellen Andersdatter og
Ingeborg Christensdatter, som havde været
nærværende ved den nu døde Barselskonens For-
løsning, berettede de eenstemming: At Konen kun
havde været i Barnsnød fra omtrent kl 5 om
Eftermiddagen til noget over kl 11 om Aftenen.
At Barnets eene Arm havde rigtig været fød
omtrent en Time forend Madme Tykiærs An-
komst, men i øvrigt kunde de som selv hav-
de faaet mange Børn ikke skiønne paa at
Barselskonen eller hendes Foster var mishand-
let af Giordemoderen Kirsten Høÿmands. De
erklærede og: At Kirsten Høÿmand strax
da hun mærkede nogen Vanskelighed ved Fødse-
len forlangte Madme. Tykiær hentet, men at
Barselkonen var derimod indtil hun endelig
ved gientagne Forestillinger lod sig bekvemme
til at lade hende komme. Konen døde Dagen
efter Forløsningen, har tilforn født et
dødfødt Barn.
Bekræftes med deres
Underskrivt

    S P S                 Engeborre C D                 E A D
Søren Povelsen          Ingeborg Christensdatter     Ellen Andersdatter

Dette saaledes at være passeret bevidner
Røgen Præstegd              C Cramer