1806
Den 15 Martÿ er Gaardmand i Farre Peder
Christensens og Maren Pedersdatters
dødfødte Datter fød.          I Anledning
heraf har den ved Fødselen nærværende uexa-
minerede Giordemoder Kirsten Pedersdatter
af Ellerup mundtlig forklaret. At Fo-
steret var fuldbaaren, men kom død
til Verden og efter Formodning havde været
død nogle Timer førend Barsel:Konen
endnu følte nogen Fødsels:Vee
Ved Moderen eller Fosteret vidste hun
ikke nogen Fejl. Endskiønt Fosteret
kom død til Verden blev dog af Giorde-
moderen adskillige Midler forsøgt for
at bringe det til live, men forgiæves.
Fødselen var i øvrigt udenVandskelighed.
Konen har tilforn fød 2 dødfødte Børn.
Efter Fødselen blev Konen underbun-
det og behandlet paa sædvanlig Maade
og befinder sig i Dag d 16 Martÿ vel.
    Imod denne Giordemoderens Beret-
ning som blev oplæst for Moderen havde
hun intet erindre. Ved Fødselen
var overværende Søren Pedersens Hustrue
Samt Manden og Tienestepigen.