Den 7 April blev Smeden i Røgen Mourids
Christensens og Inger Jensdatters dødfødte
Datter fød. - I Anledning heraf har
Giordemoderen Madame Tykiær fra Hammel
under Dato af 12 April indberettet at Fosteret som
var en Pige, var fuldbaaren, men kom død til
Verden. Fødselen var meget haard og vand-
skelig og Fosteret maatte vendes. Adskillige
oplivende Midler blev anvendt for om
mulig at bringe Fosteret til Live, men
alt var forgiæves. Konen har tilforn
fød 2 dødfødte Børn. Fosterets Forældre
for hvem denne Indberetning blev oplæst
bevidnede at denne var sandfærdig og vidste
ikke at Giordemoderen havde forsømt noget
af hvad hun burde iagttage.